Neverbální komunikace: Funkce, Složky & Jak číst gesta!

Neverbální komunikace: Funkce, Složky & Jak číst gesta!

Řeč těla je neverbální komunikační nástroj, který odhaluje naše pocity a emoce. Je důležité umět číst řeč těla, abyste zlepšili své konverzační schopnosti.

Řeč těla je způsob, jakým jednáme, reagujeme a komunikujeme spolu beze slov. Může hodně napovědět o tom, co si kdo myslí nebo co cítí, ale může být také použit jako nástroj pro manipulaci nebo klamání.

Je důležité si pamatovat, že řeč těla není jen o čtení mimiky lidí, ale také o tónu hlasu, držení těla a gestech.

Komunikace je více než řeč a gesta

Řeč těla je studium neverbální komunikace a je obrovskou součástí našeho života. Říká nám hodně o tom, jak se lidé cítí, co chtějí a co si myslí.

Řeč těla lze rozdělit do dvou typů:

-Verbální řeč těla: Jedná se o typ řeči těla, kterou používáme, když mluvíme nebo píšeme. Můžeme použít různá gesta, mimiku, tón hlasu a další verbální narážky, abychom vyjádřili, co máme na mysli a jak se cítíme.

-Neverbální řeč těla: Tento typ řeči těla není tak zřejmý jako verbální narážky, ale může nám poskytnout mnoho informací o osobnosti, emocích, myšlenkách atd.

Neverbálně komunikujeme pomocí:

Gesta je způsob komunikace s ostatními pomocí řeči těla. Gesta se používají jako prostředek neverbální komunikace a existují již více než 40 000 let.

Mezi neverbální komunikaci řadíme:

-Gesta obličeje – výrazy obličeje, které vyjadřují emoce, jako je štěstí, smutek, hněv, strach a překvapení.

-Postoj – poloha těla, jako je sezení rovně nebo shrbení

-Gestikulační řeč – pohyby rukou, které se používají k vyjádření významu nebo informací, jako je například zvednutí palce

-Oční kontakt – akt pohledu na někoho při mluvení

– Tělesná gesta – gesta prováděná rukama, pažemi nebo nohama, včetně ukazování na něco prstem nebo paží

– Vzdálenost mezi osobou, či osobami s kterými komunikujeme

– Tělesným kontaktem

– Někteří odborníci zde řadí i oblečení a doplňky, jelikož i to o něčem vypovídá a může to mít “zprávu/message”

Jak gesta a neverbální komunikace ovlivňují chování a vztahy

Řeč těla a gesta mají obrovský vliv na naše chování a vztahy. Proto je důležité vědět, jak číst řeč těla lidí.

Gesta jsou nejúčinnější formou neverbální komunikace. Mohou být použity k vyjádření souhlasu, hněvu nebo lhostejnosti. Pochopení něčích gest vám může pomoci pochopit, co si skutečně myslí nebo co cítí.

Prvním krokem k pochopení řeči těla je rozpoznání různých částí těla a toho, co znamenají.

Kompletní průvodce neverbální komunikací

Neverbální komunikace je proces odesílání a přijímání informací bez použití slov. Je to velmi důležitá součást lidských interakcí.

Mnoho lidí si neuvědomuje neverbální narážky, které mohou být různými lidmi interpretovány různě. To může vést k nedorozuměním a nedorozuměním, které mohou vyústit v konflikty nebo nepříjemnosti na pracovišti.

NVC je nástroj, který se používá k vytvoření a pochopení vaší komunikace. Může být použit pro osobní i profesionální účely. NVC je způsob, jak porozumět tomu, jak se ostatní cítí a co si myslí, pomocí řeči těla a výrazů obličeje.

NVC lze považovat za jeden z nejmocnějších nástrojů v našich životech. Má schopnost změnit vaše myšlení a není omezena jen na lidi, ale také na zvířata, rostliny, dokonce i předměty, jako jsou budovy nebo auta.

Neverbální komunikaci zkoumá 7 hlavních oborů:

 1. Kinezika
 2. Gestika
 3. Posturologie
 4. Proxemika
 5. Mimika
 6. Haptika
 7. Paralingvistika

Funkce neverbální komunikace

Neverbální komunikační funkce jsou různé způsoby, kterými se lidé vyjadřují bez použití slov.

Neverbální komunikační funkce jsou důležitou součástí lidské interakce. Mohou být použity k předání různých sdělení posluchači, včetně pocitů, myšlenek a záměrů. Mohou také pomoci lidem porozumět tomu, co se děje v hlavě někoho jiného, a lépe porozumět tomu, jak se o něčem cítí.

Některé funkce neverbální komunikace zahrnují: gestikulace, držení těla, mimiku, gesta a hlasový tón.

 1. Zdvořilí lidé jsou klíčem k úspěchu v osobním i pracovním životě. Zdvořilí lidé, stejně jako verbální komunikace, mohou signalizovat myšlenky buď shodně, nebo nekongruentně. Neverbální komunikace je stejně důležitá jako verbální, když se snažíme zajistit, aby daná zpráva byla přijata druhou osobou
 2. Mohou se zdát zjednodušené, ale když se naučíte, jak velkou roli hraje řeč těla při zasílání zpráv, možná vám budou užitečné.
 3. Zde je návod, jak je implementována správná a jednoduchá substituční funkce:
 4. Pociťovat emoce a snažit se je dostat zpět může být neuvěřitelně náročné. Ale když se zaměříte na faktory, které ovlivňují váš emocionální stav, můžete se naučit, jak reagovat spíše než reagovat.
 5. Emocionální postoje lze vyjádřit tónem hlasu, mimikou a řečí těla. Říká se jim expresivní narážky. Když člověk vyjadřuje postoj, může použít svůj tón hlasu k tomu, aby dal najevo, že je sympatický nebo dominantní.

Složky neverbální komunikace

Mimika

Mimika vám umožní komunikovat se svými blízkými beze slov a také vám pomůže vyjádřit vaše emoce.

Mimika schopnost číst lidské emoce z ní dělá skvělou pomůcku pro terapeuty, kteří chtějí pomoci svým klientům vyjádřit své pocity, když toho nejsou schopni verbálně.

Oční kontakt

Oční kontakt je forma neverbální komunikace používaná k předávání široké škály emocí. Může být použit k projevení zájmu, upřímnosti a přátelskosti.

Oční kontakt je jednou z nejdůležitějších forem neverbální komunikace. Může být použit k projevení zájmu, upřímnosti a přátelskosti. Není však vždy snadné přečíst něčí oční kontakt, protože nevidíme jeho oči za víčky.

Tento článek vám poskytne několik tipů, jak číst něčí oční kontakt a používat jej jako účinný nástroj ve vašem vlastním komunikačním stylu.

Kinezika a gestika

Kinezika je studium řeči těla, zatímco gesta jsou fyzické pohyby. Kinezika a gesta se často používají k neverbální komunikaci.

Následující článek obsahuje seznam kinezických a gestických indikátorů, které lze použít k neverbální komunikaci s partnerem.

Kinezika:

Hlava přikývne, dotkne se něčí paže, mimika, oční kontakt, dotkne se něčí ruky nebo ramene.

Haptika

Haptická rozhraní jsou zařízení, která využívají fyzické vjemy k poskytování pocitu dotyku. Používají se v mnoha různých oblastech, jako je medicína, strojírenství, design a komunikace. Tento článek pojednává o tom, jak lze haptická rozhraní použít k neverbální komunikaci.

Článek začíná pohledem na historii haptických rozhraní a na to, jak se v minulosti používaly ke komunikaci. Poté pokračuje diskusí o různých způsobech, jak lze dnes haptiku použít v komunikaci. Nakonec se zabývá některými budoucími aplikacemi haptiky a tím, jak by mohly v budoucnu změnit naši zkušenost s neverbální komunikací.

Posturika

Posturika je věda o neverbální komunikaci. Je to forma neverbální komunikace, která se používá ve všech oblastech života.

Posturiku lze chápat jako formu neverbální komunikace, která se používá ve všech oblastech života. Lze to vnímat jako způsob komunikace beze slov, který lidem usnadňuje vzájemné porozumění a budování vztahů.

Jedním ze způsobů komunikace s posturikou je řeč těla a mimika, což jsou dvě nejdůležitější formy posturiky. Řeč těla zahrnuje věci jako gesta, držení těla, výraz obličeje atd., zatímco výrazy obličeje zahrnují věci jako oční kontakt, úsměv, mračení nebo mračení atd.

Proxemika

Neverbální komunikace je složitá a těžko zvládnutelná dovednost. Umět číst jemnou řeč těla, kterou lidé při komunikaci používají, vyžaduje roky praxe a zkušeností. S pomocí AI je však pro lidi snazší komunikovat neverbálně pomocí svých digitálních zařízení, jako jsou počítače nebo chytré telefony.

Umělá inteligence může poskytnout lepší pochopení neverbálních podnětů, které vydávají ostatní lidé, a pomoci jim pochopit, jak by měli v určitých situacích reagovat.

Paralingvistika

Paralingvistika je studium toho, jak lidé komunikují bez použití slov. Lze ji definovat jako studii o tom, „jak lidé používají ústní a neverbální komunikaci k vyjádření významu“.

Někteří odborníci se domnívají, že lidé jsou pevně nastaveni na neverbální komunikaci, zatímco jiní se domnívají, že jde o naučené chování.

Jedním ze způsobů, jak zlepšit své komunikační dovednosti, je paralingvistika. Když se naučíte různé způsoby, jak lidé komunikují, můžete lépe porozumět tomu, co znamenají, a ujistit se, že komunikujete efektivně.

5 Principy neverbální komunikace

Neverbální komunikace je téma, kterému mnoho lidí jen těžko rozumí. Často je těžké číst řeč těla a neverbální narážky lidí bez pomoci někoho, kdo ví, co dělají.

Mezi pět principů neverbální komunikace patří:

Řeč těla: jak používáme své tělo ke komunikaci s ostatními-

-Neverbální slova: slova, která říkáme, aniž bychom je vyslovovali-

-Gesta: jak používáme ruce, paže a mimiku ke komunikaci s ostatními –

-Neverbální ticho: když lidé nic neříkají, ale stále se vyjadřují –

-Vzorce chování: jak interagujeme s ostatními jedinci v různých situacích

Jak napodobit nejlepší lekce řeči těla

Pomocí řeči těla můžeme komunikovat s ostatními bez mluvení. Je důležité naučit se nejlepší způsoby komunikace s ostatními tím, že budete následovat příklady těchto mužů.

Nejdůležitější věcí v řeči těla je vaše držení těla. Vaše držení těla by mělo být uvolněné a otevřené a na partnera byste se měli dívat s přirozeným výrazem ve tváři. Pokud stojíte nebo sedíte, měli byste vidět celý jejich obličej a ne jen bradu nebo čelo.

Nejlepší způsob, jak zlepšit svou řeč těla, je její procvičování před zrcadlem. To vám dá představu o tom, jak vypadáte při komunikaci s ostatními, což vám pomůže lépe porozumět tomu, jak vás lidé vnímají, a podle toho se přizpůsobit.

Nejdůležitější pravidla

Neverbální komunikace je proces komunikace beze slov. Je důležité umět číst řeč těla a rozumět tomu, co se ostatní snaží říct. Zde jsou některá z nejběžnějších komunikačních pravidel v neverbální komunikaci:

– Oční kontakt: oční kontakt je velmi mocným nástrojem neverbální komunikace. Ukazuje to zájem a respekt vůči druhé osobě a zároveň jim dáváte vědět, že ji posloucháte a berete ji vážně.

– Držení těla: dobré držení těla ukazuje sebevědomí a vysílá zprávu o respektu k osobě, se kterou mluvíte. Pokud sedíte, ujistěte se, že jsou vaše chodidla pevně opřená o zem a vaše záda jsou rovná, ale ne ztuhlá nebo strnulá (budete tak vypadat nepohodlně).

– Výrazy obličeje: Výrazy obličeje se mohou u různých lidí lišit v závislosti na jejich kultuře,

Jaké jsou příklady neverbální komunikace a jak je používat?

Neverbální komunikace je forma komunikace, která nezahrnuje slova. Zahrnuje řeč těla, výrazy obličeje a tón hlasu.

Existuje mnoho způsobů, jak využít neverbální komunikaci v našem každodenním životě. Některé příklady:

– Když chcete být zdvořilí a projevit úctu svému šéfovi

– Když chcete, aby se lidé ve vaší společnosti cítili dobře

– Když se snažíte něco říct, aniž byste cokoli řekli

Zde je několik běžných příkladů neverbální komunikace:

Jaký vliv mohou mít naše neverbální projevy na ostatní lidi?

Neverbální projevy jsou nejdůležitější informace, které lidé používají, aby nás četli. Také nám pomáhají pochopit, jak se ostatní lidé cítí a jak na nás reagují. Na druhou stranu je pro některé lidi obtížné tyto neverbální projevy rozpoznat.

Nedostatek základních sociálních dovedností může vést k negativním důsledkům, jako jsou předsudky, šikana a diskriminace. Těmto důsledkům se lze vyhnout, pokud se seznámíme s neverbálními podněty, které se v naší společnosti běžně používají, a budeme jim věnovat pozornost.

Někteří lidé mají problém porozumět tomu, co jejich neverbální narážky znamenají, protože nemají dobrý přehled o lidských emocích nebo jim chybí znalosti o tom, jak ovlivňují ostatní.

Jak číst řeč těla a porozumět neverbální komunikaci ve 9 krocích

1. Hledejte postoj, výraz obličeje a gesta dané osoby

2. Sledujte jejich oči

3. Věnujte pozornost jejich hlasu

4. Pozorujte, jak se dotýkají sebe nebo druhých

5. Přemýšlejte o tom, co mají na sobě

6. Zvažte kontext rozhovoru: probíhá formálně nebo ne?

7. Zvažte, jaká je denní doba: má tato osoba energii nebo ne?

8. Zeptejte se sami sebe, zda je tento člověk šťastný, smutný, naštvaný nebo se bojí?

9. Sledujte určité pohyby

Závěr: Některé běžné mylné představy o neverbální komunikaci a proč jsou špatné

Závěrem tohoto článku je, že neverbální komunikace není tak jednoduchá, jak se zdá. Nejde jen o řeč těla a mimiku, ale také o to, jak jste oblečeni a co máte na sobě.

Některé běžné mylné představy o neverbální komunikaci:

– Neverbální komunikace neexistuje

– Neverbální komunikace není důležitá

– Neverbální komunikace je jen řeč těla

– Neverbální komunikace může být použita k manipulaci s lidmi

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
ZÍSKEJTE 20% SLEVU
10
days
10
hodin
10
minut
10
vteřin
Na nejlepší produkty a doplňky stravy pro kvalitní spánek a rychlejší usnutí!
ZÍSKEJTE 20% SLEVU
10
days
10
hodin
10
minut
10
vteřin
Na nejlepší produkty a doplňky stravy pro kvalitní spánek a rychlejší usnutí!